GDPR

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Från 2018-05-25 gäller följande policy för Fagerströms Konsult & Byggnads AB.

Syfte

Fagerströms värnar om din integritet. Vi vill att du som kund eller leverantör ska kunna känna dig trygg när du uppger dina personuppgifter till oss. Policyn utgår från gällande dataskyddslagstiftning. Den förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter.
Syftet med policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.
Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar.

Riktlinjer

Personuppgifter vi behandlar
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och/eller lag. Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:

  • Kontaktuppgifter, till exempel Namn, telefonnummer, e-postadress
  • Avtalsrelaterad information

Varför behöver/behandlar vi dina personuppgifter?

  • För att kunna fullgöra avtal

Hur vi får tillgång till dina personuppgifter
Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt:

  • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
  • Uppgifter som vi får från offentliga register

Dina personuppgifter behandlas på ett betryggande sätt
Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast medarbetare som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Vårt IT-system har din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring samt andra händelser som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har riktlinjer för IT-användning för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi speciella avtal såsom personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.
Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges här i denna policy.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt med anledning av våra åtaganden gentemot dig och i högst 24 månader efter detta.

Ansvar

Fagerströms är personuppgiftsansvariga, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Dataskyddsansvarig

Dataskyddsansvarig är utsedd att tillvarata den registrerades rättigheter och integritet och följer upp så att personuppgifter blir behandlade korrekt.

Rättelse och insyn
Fagerströms strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss via uppgifterna längst ner.

Klagomål
Om du har några frågor gällande denna integritetspolicy eller anser att vi på något sätt brustit i vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vår dataskyddsansvariga via e-post eller skicka informationen skriftligt till vår postadress.

Dataskyddsansvarig:
E-postadress:
Postadress:
Sonja Fagerström
sonja@fagerstroems.se
Fagerströms Konsult & Byggnads AB
Hagagatan 24
793 30 Leksand